Anita Shreve audience

Anita Shreve audience at the Savannah Book Festival

Anita Shreve audience at the Savannah Book Festival

What say you?